Author Archives: admin

U Somboru održana okružna konferencija o zaštiti životne sredine

26 окт 17
admin
No Comments

Konferencija “Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promene u kontekstu lokalnih zajednica” koju je organizovao Somborski edukativni centar i Savez udruženja „EKONET“ održana je u sredu 20. Septembra u Domu učenika srednjih škola u Somboru. 21908611_10214337266326012_1257232324_o Cilj konferencije bio je umrežavanje i podsticanje svih aktera u lokalnim zajednicama Zapadnobačkog okruga na dijalog o perspektivi saradnje građana, stručne javnosti i donosilaca odluka, te zajedničkog doprinosa unapređenju stanja u pogledu zaštite životne sredine putem diskusije, analize stanja, izlistavanja izazova i predlaganjem potencijalnih preporuka aktivnosti i mera za njihovo prevazilaženje. Prisutnim učesnicima se na početku obratio Dušan Marijan, načelnik Zapadnobačkog okruga koji je poželeo srećan rad i podržao inicijativu i ideju konferencije.  U uvodnom delu su govorili Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra i Katarina Farkaš, predstavnica SEC-a u Upravnom odboru saveza Ekonet, a nakon toga i Marijeta Malbaša, master inženjer zaštite životne sredine i Milovan Topić, diplomirani ekolog iz JKP „Čistoća“ Sombor kao i Dušan Marković iz Ekološkog pokreta Odžaka. Pored uvoda u temu, stručnjaci su moderirali tri tematske grupe kroz „worldcafe“ metodologiju, a to su Upravljanje otpadom i zakonodavni okvir, Primarna selekcija otpada-reciklaža, i Arhuska konvencija i sudska praksa (Pravo na pravnu zaštitu). U okviru tematskih grupa učesnici su razgovarali o izazovima sa kojima se susrećemo u lokalnim zajednicama i navodili preporuke aktivnosti i mera njihovo prevazilaženje. Konferenciji je prisustvovalo oko 40 predstavnika javno-komunalnih preduzeća, lokalnih samouprava, institucija, obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, kao i učenika i zainteresovanih građana iz Zapadnobačkog okruga. 21930801_10214337270446115_1826832056_o Somborski edukativni centar će u narednim danima sačiniti objedinjen set preporuka dobijenih na konferenciji koji će biti objavljen i upućen svim zainteresovanim stranama u Zapadnobačkom okrugu. Кonferencija je realizovana u okviru „CSOnnect“ – Programa podrške civilnom društvu u Srbiji“ Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Fotografije sa konferencije možete pogledati u albumu na Facebook stranici Somborskog edukativnog centra.

PROAKTIV

28 јуна 17
admin
No Comments

       

Proaktiv Niš  http://www.proaktiv.org.rs/
Оrgаnizаciја civilnog društva Prоаktiv је rеgistrоvаnа u fеbruаru 2010. gоdinе. Dеsеt iskusnih аktivistа ОCD sа prеkо 65 gоdinа iskustvа rаdа u ОCD sеktоru, pоsеbnо u оmlаdinskоm prоgrаmu, оdlučilо је dа оsnuје Prоаktiv.
PRОАKТIV tim је оsnоvаn јеr vеruје u budućnоst prоfеsiоnаlizоvаnоg ОCD sеktоrа kојi је dео grаđаnstvа, sаživlјеn sа rеаlnim prоblеmimа i pоtrеbаmа lјudi u lоkаlnim zајеdnicаmа i sprеmаn dа prоfеsiоnаlnо i оdgоvоrnо pristupi rеšаvаnju tih prоblеmа.

Мisiја PRОАKТIV-а је stvаrаnjе pоdsticајnоg, prоаktivnоg оkružеnjа krоz grаđаnskе аkciје u јugоistоčnој Srbiјi i lоkаlnim zајеdnicаmа nа Bаlkаnu.
Nаšа viziја је Srbiја prоаktivnih grаđаnа.

Cilјеvi udružеnjа PRОАKТIV su:
a. Dеcеntrаlizаciја kао оsnоvа zа dаlјi pоlitički i еkоnоmski rаzvој Srbiје;
b. Rаzvој kаpаcitеtа društvа zа intеgrаciјu Srbiје u Еvrоpsku uniјu;
c. Еkоnоmski i privrеdni rаzvој Srbiје sа pоsеbnоm pаžnjоm nа јug Srbiје;
d. Јаčаnjе kаpаcitеtа mlаdih zа prеuzimаnе аktivnе ulоgе u društvu;
e. Uvаžаvаnjе grаđаnа/ki Srbiје kао аktivnih učеsnikа u prоcеsimа dоnоšеnjа оdlukа.

SOMBORSKI EDUKATIVNI CENTAR

28 јуна 17
admin
No Comments

Somborski edukativni centar SEC – http://sec.org.rs/

Somborski edukativni centar je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti poboljšanja položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa.

Vizija: Mi verujemo u građanstvo u kome deca, mladi i marginalizovane grupe uživaju sva prava koja su im garantovana na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, a motivisani su da aktivno rade na promenama u svojoj lokalnoj zajednici i šire.

Misija: Podrška i osnaživanje dece, mladih i marginalizovanih grupa metodama neformalnog obrazovanja i senzibilisanjem lokalne zajednice za unapređivanje njihovog položaja putem društveno odgovornog aktivizma.

Ciljevi:

Unapređivanje položaja dece, mladih i marginalizovanih grupa putem:

 • edukacija,
 • humanitarnog rada organizacije,
 • kvalitetnog provođenja slobodnog vremena,
 • afirmacije kulture i neformalnog obrazovanja, volonterizma, građanskog, studentskog i učeničkog aktivizma,
 • podsticanja i edukacije dece, mladih i marginalizovanih grupa da koriste sve svoje resurse u cilju ostvarivanja kako sopstvenih tako i potreba lokalne zajednice,
 • promovisanja vrednosti omladinskog rada i značaja zanimanja omladinski radnik
 • zaštite ljudskih prava i borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije
 • afirmacije ekologije, zaštite životne srednine i održivog razvoja

Edukativni centar – Kruševac

28 јуна 17
admin
No Comments

„Edukativni centar – Kruševac“ – http://ec.org.rs/

„Edukativni centar – Kruševac“ (ECK) je osnovan u julu 2000. godine, a registrovan u maju 2001. godine, kao nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana sa vizijom razvijenog civilnog društva koje poštuje i štiti prava svakog građanina.

 

Misija ECK je promocija i razvoj civilnog društva, putem doživotnog neformalnog obrazovanja i podrške aktivnom građanskom angažovanju.

Ciljevi Udruženja su:

 • Razvoj omladinske politike i unapređivanje položaja mladih u društvu
 • Unapređivanje položaja osetljivih grupa
 • Razvoj lokalne zajednice i unapređivanje međusektorske saradnje
 • Razvoj civilnog društva i demokratije u Srbiji
 • Promovisanje ljudskih i manjinskih prava i poštovanje različitosti
 • Podrška procesu evropskih integracija u primeni evropskih standarda u svim oblastima društvenog života

Forca

28 јуна 17
admin
No Comments

Forum civilne akcije FORCA Požega – https://www.forca.rs/

Udruženje Forum civilne akcije FORCA Požega osnovano je 1999. godine. Od tada je kroz organizaciju, kroz profesionalni i volonterski angažman prošlo više od 150 građana iz opštine Požega. Do danas, FORCA je realizovala preko 70 autorskih projekata i ostvarila saradnju sa svim institucijama i organizacijama u Požegi. Pored toga, ostvaren je visok stepen saradnje sa više relevantnih faktora na nivou regiona i Republike Srbije, kao i bitni kontakti sa organizacijama iz inostranstva i iz republika bivše SFRJ.

Misija FORCE je razvoj lokalne zajednice, promocija demokratije i civilnog društva, podrška omladinskim i ugroženim grupama. Ciljevi organizacije su podrška aktivnim građanima, razvoj svih segmenata društvenog, ekonomskog, kulturnog života Požege i regiona, podrška neformalnim i formalnim omladinskim grupama, iniciranje svrsishodnog i efikasnog omladinskog aktivizma, promocija vrednosti lokale zajednice u okruženju, ekonomski napredak i razvoj lokalne sredine.

Trenutno, naša organizacija deluje u sledećim oblastima:
1. razvoj i podrška omladinskom aktivizmu
2. podrška procesu evropskih integracija Republike Srbije
3. podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i jačanje saradnje svih aktera u toj oblasti
4. podrška integraciji marginalizovanih grupa u društvo

Sajt je trenutno u izradi.

13 мар 17
admin
No Comments

Sajt je trenutno u izradi, posetite nas za koji dan. Hvala.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com